Медитация Трето око-освобождаване от илюзиите

Третото око като прожектор, осветяващ пътя ни, там където се натрупват илюзиите и където съществуват представите и визуализациите.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!