Приказка за сърцето

Авторски прочит на глава първа от книжката “Приказка за сърцето”. За всички, които обичат да слушат, вместо да четат, а и за тези, които са до тях и са готови да чуят, макар и да не си го признават.

За поръчки вижте този линк

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!