Зареждане с Любов

Прави се всеки ден

Събираме ръце в триъгълник и го местим сърце-гърло-трето око-коронна чакра.

Всички мои чувства са чувства на Любов.

Всички мои думи са думи на Любов.

Всички мои мисли са мисли на Любов.

Всички мои знания са знания на Любов.

Да пребъде Любовта (отваряме ръце) в цялата вселена за най-висше благо (съединяваме ги пред сърцето).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someone

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!