За Взаимоотношенията и Любовта

Взаимоотношенията създават канал, връзка, чрез която невидимата част от мен “преминава” в теб и се изразява чрез теб и така аз се самоопознавам.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!