Прогноза за месец май 2015

Преструктуриране на времето и мъжкото начало, промяната и двата паралелни процеси на разрушение и сътворение.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!