Творчеството и съзиданието: билет за Пето измерение

Лекция от фестивал “Здравей, Здраве”-Варна, 1 октомври 2016

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!