Хармония на ИН и ЯН-събуждането на мъжката сила

Новите партньорства изискват от нас да интегрираме всички свои аспекти и да се превърнем в 100% жени, които си взаимодействат хармонично със 100% мъже. И вече е!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!