2013 Новото време – 5 части

2013 и отвъд -Пред прага на новото време, интервю със Стефи Недевска по Радио Пловдив на журналистката Дора Башакова. Разговаряме за вододелната 2012, новия фокус на 2013 и годините след нея.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!