Как да си върнем Личната сила и Вдъхновението

В цялата история на човечеството има хиляди примери за това как са живяли живота си хората преди нас. Ако по-щателно се загледаме можем да оформим три категории хора според това как са се отнасяли към вътрешната си сила:

Модела на жертвата-насилника-спасителя

Вариант 1 –  Жертвата- в това число влизат всички преследвани, онеправдани, потискани хора, споменът, за които пазим в генетичната си памет.

Вариант 2 – Насилникът или още Агресорът, този който потиска, онеправдава, заграбва от жертвата.

Вариант 3 – Спасителят, този който освобождава, спасява и решава проблемите на жертвата.

Така по човешки сме разбрали Триединството- моделът на Вселената, изразяващо се в Бог-Отец, Бог-Син и Божествената Майка. Няма пряка аналогия между двата модела. Има само сходство в триединството, до толкова до колкото в числото три е заложено развитието на Вселената.

Всички ние сме били (или още сме) в поне една от тези роли, а понякога и в трите!

Какво не е наред в модела на Жертвана-Насилника-Спасителя?

Отказът от употреба на личната сила. Неверието и колебанието от това да осъзнаеш кой си и на какво си способен. Страхът да поемеш отговорност за обстоятелствата, които съзнателно или несъзнателно си сътворил.

Да осъзнаеш механизмите, които са движили развитието на Душата от хилядолетия понякога не е толкова лесно и се изискват набор от качества и познания.  Абсолютно условие обаче е да се изрази готовност за промяна и за поемене на отговорност за своя живот. Някои духовни учители наричат това ОБРАТ. Да преобърнеш живота си означава от подчинен на чуждата воля  да се превърнеш в човек, упрваляващ живота си.

Да се превърнеш от човек  „НА КОГОТО МУ ПРАВЯТ” в човек, „КОЙТО ПРАВИ”.

Къде е моята сила?

По този път на израстване неизменно стигаме до въпроса: „Всъщност къде ми е Силата? Какви са моите уникални таланти и заложби, които съм дошъл да даря на света?” Тези въпроси ни отвеждат на Пътя на житейската ни мисия, където ни чака ВДЪХНОВЕНИЕТО.

Изпълнението на житейската мисия ВИНАГИ е свързано с ТВОРЧЕСТВО . Всеки един от нас има артистични заложби поне в едно от известните ни форми на изкуство и е в състояние да създаде нещо свое и уникално!

Днес е важно да си изясним не дали имам заложби, а защо още се бавя?

Виж още КУРС ЗА ЛИЧНА СИЛА И ВДЪХНОВЕНИЕ

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!