Тест за определяне нивото на духовно развитие

Това е изследване проведено в САЩ  (източник д-р Уейни Дайър) и имащо за цел да установи как се променя ценностната система на мъжете и жените преди и след като осъществят прелом в духовното си развитие.Мъжете отговарят отделно от жените.

За мъже

Кои са вашите приоритети? От посочените 10, моля, изберете своите 5 приоритета като започнете с най-значимия:  удоволствия, семейство, Божествена воля, постижения, богатство, уважение, честност, вътрешен мир, духовност, приключение.

За жени

Кои са вашите приоритети? От посочените 10, моля, изберете своите 5 приоритета като започнете с най-значимия: кариера, чувство на значимост, привлекателност, духовност, прошка, семейство, независимост, лично развитие, щастие, вписване в обществото.

Отговори на теста за определяне нивото на духовно развитие

Мъже Жени
Преди промяната към духовност

1.      Богатство

2.      Приключения

3.      Постижения

4.      Удоволствия

5.      Уважение

Преди промяната към духовност

1.      Семейство

2.      Независимост

3.      Кариера

4.      Вписване в обществото

5.      Привлекателност

След промяната към духовност

1.      Духовност

2.      Вътрешен мир

3.      Семейство

4.      Божествената воля

5.      Честност

След промяната към духовност

1.      Лично развитие

2.      Чувство на значимост

3.      Духовност

4.      Щастие

5.      Прошка

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!