Цикъл живот-смърт-прераждане

Пребиваването на земята в материално тяло е придружено от опитности, които водят до осъзнатост- втъкаванене повече светлина и информация от матрицата на сътворението. Нивото на осъзнатост води до духовно израстване. В три-измерната реалност във всеки живот ние придобиваме опитност, трупаме информация, която формира нашата карма. Кармата е багаж, с който идваме на земята и който си носим от предишните прераждания- както положителен (блага карма), така и отрицателен (негативна карма). Раждаме се с този багаж, който ни създава добри или отрицателни нови опитности. Този енергиен багаж се записва в Акаша по време на прехода от живот към смъртта. Умира тялото и от нашето ДНК се „отделя” /копира този запис, който отива в Акаша, Вселенската инфромационна мрежа. При следващо прераждане идваме на земята, минаваме през Акаша да си „вземем” багажа и се прераждаме отново. В този смисъл Акаша може да си представим като пояс, опасващ земята.  Така се създава една цикличност между живот и смърт и същевременно приемственост. Повечето от нас са „стари души”, били сме на земята от еони, прераждали сме се безброй пъти и всяко прераждане е давало нови възможности, за да се усвоят нови уроци. Всеки път, в който сме имали тела, сме били с нови задачи, стъпили на постигнатото от преди и израстващи в темпо, което все ни е било твърде бавно, разгръщало се е при често неблагоприятни обстоятелства, жестоки времена, които са ни възпирали. За това и сме бързали- бързали да живеем, но бързали и да умрем, защото следващият живот е нов шанс. Така сме се програмирали, програмирали сме своята ДНК, за кратък живот и бързо прераждане. Отначало интервалите на животи са били 700 и повече години, постепенно сме ги намалявали до около 100-ина, а в последно време преражданията стават през кратко време дори сведено до 15 години! Във Вселенски план има стремеж човек да се преражда в рамките на една генетична линия, на едно родословно дърво и това прави за възможно прераждането на прадядото във внука например. Така енергията на развитието остава в родословното дърво на предците и можем да се ползваме от нея. Тъй като тази схема на прераждане в едно семейство се е нарушавала с течение на времето, много хора на земята са лишени от „бонусите” на родословното дърво и като резултат преживяват  в материално неблагополучие (интересна теза). И така бързо живеем, бързо умираме, бързо се прераждаме, за да се бързо развиваме. Това така- но до 2012! След 2012 с настъпилите еволюционни промени със земята и нейното преминаване в 4то измерение пред нас се отвориха нови възможности. За тях говори Крион в последния си ченълинг.  След 2012 ние всички имаме възможност да си изтрием кармичните записи и да се препрограмираме.

Всички имаме възможност да си изтрием кармичните записи и да се препрограмираме.

Това веротно мнозина вече знаят. Работим с молитви, мантри, положителни утвърждавание и НАМЕРЕНИЕ . Записите на кармата, програмата на дължината на живота се намират в ДНК.

ДНК  е своебразен суперинтелигнтен самостоятелен организъм, който съдържа всичката информация за нас! Минало, настояще и бъдеще! На него „говорим”, когато повтаряме положителните си утвърждавание, например:

АЗ СЪМ ЗДРАВ, АЗ СЪМ БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, АЗ СЪМ ОБИЧАН, ЗАКРИЛЯН И ПАЗЕН

В ДНК се пази също и записът за продължителността на живота. Да се върнем към темата от по-горните редове. Мнозина от нас са си направилии записът за живот, който да е кратък, защото така по-бързичко се развиваме!!!

Но ето че дойде 2012 и земята се промени, а в едно с нея и нейната енергийна структура. След 2012  всички записи се извършват моментално. Не е нужно да умреш, за да запишеш опитностите си в Акаша! Опитностите, придобитото осъзнаване се записва на момента.

Бихме могли да живеем на земята дълго и непрекъснато да трупаме опит, да осъзнаваме и да се ползваме от тази опитност, защото тя се записва моментално и ние се ползваме от нея.

Новогодишният подарък на Вселената за нас, земляните, е повдигането още малко на завесата и възможността да се препрограмираме. Да препрограмираме своята ДНК. Да препрограмираме цикъла живон-смърт-прераждане. Да изтрием старите записи- от предишни животи, карма, лична, семейна, родова, да изтрием записа за краткостта на живота и да ги заменим с всички онези положителни развития, за които мечтаем.

През 2015 ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО. Познатият ни призив придобива друг смисъл, нали?

Със силата на намерението, със силата на молитвите, мантрите, положителните утвърждавание препрограмираме записите от нашето ДНК-тяло и активираме 12те нишки.

Можем да общуваме като с приятел с нашето ДНК и да го помолим да се препрограмира, да изтрие ненужната информация и да я замени със запис за дълъг, щастлив, здравословен живот в подмладено тяло, с пеещи от любов клетки, органи и системи в споделена радост, вдъхновяваща съзидателност, вълнуваща любов и просперитет!

В тази посока работим през февруари- на Шамбала практиката на 21 февруари в София и на семинара Родово дърво и карма на 28 февруари в Пловдив. На последното след пречистването на кармата ще се заемем с препрограмирането.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!